Επικοινωνία με τον Όμιλο

 

    Επικοινωνία με τον Όμιλο μπορεί να γίνει με οποιδόποτε μέλος του Δ.Σ.

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο